ارائه تست فیزیولوژی در مجموعه پزشکی_ورزشی رایان فیتنس

تست سنجش انعطاف بدن

تست سنجش قدرت عضلات دست ها

تست سنجش و ارزیابی قدرت عضلات پا ها

تست سنجش قدرت عضلات بالاتنه