ارائه تست الکتروکاردیوگرام برای اولین بار در مجموعه پزشکی_ورزشی رایان فیتنس

با استفاده از امواج الکتریکی قلب،افراد به وضعیت فیزیکی و بیماریهای احتمالی قلبی در خود پی می برند.

تست ورزش قلب علاوه بر تشخیص بیماری ، برای تعیین سطح فعالیت قابل تحمل بیمار نیز استفاده می شود.