نام و نام خانوادگی: افرا افرند نژاد

متولد: ۲۲/۵/۱۳۶۳- تهران

تحصیلات: کارشناسی ارشد  مدیریت شهری

نوع مدرک :

 1. دارای گواهینامه فنی ” پان یک” در رشته پانکریشن زیر نظر فدراسیون ورزشهای رزمی
 2. دارای گواهینامه مربی گری عملی پانکریشن استایل ” پیریک(ایروبیک رزم) درجه ۲ زیر نظر فدراسیون ورزشهای رزمی
 3. دارای گواهینامه مربی گری عملی پانکریشن استایل ” پیریک(ایروبیک رزم) درجه ۳ زیر نظر فدراسیون ورزشهای رزمی
 4. دارای گواهینامه کمربند مشکی در رشته پانکریشن زیر نظر فدراسیون ورزشهای رزمی
 5. دارای گواهینامه مربیگری ایروبیک درجه توجیهی زیر نظر فدراسیون آمادگی جسمانی و ایروبیک(ورزشهای همگانی فعلی)
 6. دارای گواهینامه مربیگری ایروبیک عملی درجه ۲و۳ زیر نظر فدراسیون آمادگی جسمانی و ایروبیک(ورزشهای همگانی فعلی)
 7. دارای گواهینامه مربیگری آمادگی جسمانی عملی درجه ۲و۳ زیر نظر فدراسیون آمادگی جسمانی و ایروبیک(ورزشهای همگانی فعلی)
 8. دارای گواهینامه شرکت در کارگاه تخصصی “TRX ” زیر نظر فدراسیون ورزشهای همگانی
 9. دارای گواهینامه شرکت در کارگاه تخصصی “کار با دستگاه ” زیر نظر فدراسیون ورزشهای همگانی
 10. دارای گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی” تغذیه در بدنسازی” زیر نظر کمیته پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و هیئت وزشهای رزمی و دانشگاه تهران
 11. دارای گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی “دانش افزایی دوپینگ و دارو” زیر نظر انجمن پزشکان ورزشی ایران

افتخارات:

 1. تقدیرنامه جهت شرکت در مسابقات پیریک استایل (پیریک- تونیک) و کسب مقام اول در سال ۱۳۸۷
 2. حکم قهرمانی و کسب مقام اول در مسابقات ایروبیک در سال ۱۳۸۸