کارشناسی فیزیولوژی ورزشی

مربیگری بدنسازی از فدراسیون ورزش های همگانی

مربیگری TRX از فدراسیون ورزش های همگانی

مربیگری کراس فیت از فدراسیون ورزش های همگانی

دارای مدرک حرکات اصلاحی از فدراسیون آمادگی جسمانی