دریافت رژیم غذایی توسط کارشناسان تغذیه پس از انجام تست های ارزیابی، تشکیل پرونده پزشکی و بررسی فاکتورهای تغذیه ای به کمک تست بادی کامپوزیشن و کوانتوم آنالایزردر مجموعه پزشکی_ورزشی رایان فیتنس

در دوشعبه امیرآباد و گیشا

دریافت رژیم غذایی در شعبه گیشا( زیر نظر خانم دکتر فاطمه صائبی)

شعبه گیشا :روزهای شنبه – دو شنبه – چهارشنبه از ساعت ۷ الی ۲۱

روزهای یک شنبه – سه شنبه – پنج شنبه از ساعت ۷ الی ۱۹

شعبه امیرآباد:شنبه و دوشنبه از ساعت ۸ الی ۱۸

روزهای فرد از ساعت ۹  الی ۱۸