ارائه تست های آنالیز ترکیبات بدن

ارائه تست استعدادیابی ویژه کودکان و نوجوانان جهت هدایت در رشته ورزشی مناسب

ارائه رژیم غذایی ویژه کودکان و نوجوان

ارزیابی فاکتورهای رشدی و قدی

کمک به افزایش راندمان رشد