تخفیف ویژه برای متولدین دی ماه

۸۸۳۵۶۷۳۱

۸۸۰۱۹۱۸۴

در دوشعبه امیرآباد و گیشا